GUNKUL  |   ปรับปรุงเมื่อ: 23 ส.ค. 2562 16:37

3.18
บาท

เปลี่ยนแปลง / %+0.10 / 3.25%

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)79,309,800

ช่วงราคาระหว่างวัน3.08 - 3.18

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์2.54 - 3.46

ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562

ดาวน์โหลด

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2562

ดาวน์โหลด

เอกสารนำเสนอบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนไตรมาสที่ 1/2562

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2561

ดาวน์โหลด ชมออนไลน์