บริษัทหลักทรัพย์ : บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ชื่อ : คุณทรงกลด วงศ์ไชย

+66 2 646 9817