บริษัท ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท ฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัท ฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ฯ ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัท ฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัท ฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป

บริษัทย่อยของบริษัท ฯ มีนโยบายในการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทย่อยหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่างๆ ทั้งหมด โดยจะพิจารณาประกอบกับกระแสเงินสด ฐานะการเงิน สภาพคล่อง และแผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาด้วย

วันที่ปิดสมุดทะเบียน เงินปันผล (บาท/หุ้น) วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล
26 เม.ย. 2562 เงินสด 0.0100
หุ้นปันผล 0.0500
25 เม.ย. 2562 15 พ.ค. 2562
26 เม.ย. 2561 0.045 24 เม.ย. 2561 15 พ.ค. 2561
28 เม.ย. 2560 เงินสด 0.0400
หุ้นปันผล 0.0417
25 เม.ย. 2560 16 พ.ค. 2560
12 พ.ค. 2559 เงินสด 0.0625
หุ้นปันผล 0.0500
9 พ.ค. 2559 25 พ.ค. 2559
24 เม.ย. 2558 0.0280 21 เม.ย. 2558 08 พ.ค. 2558
23 เม.ย. 2557 0.0380 18 เม.ย. 2557 09 พ.ค. 2557
23 เม.ย. 2556 0.0600 18 เม.ย. 2556  
23 เม.ย. 2555 0.1000 18 เม.ย. 2555 09 พ.ค. 2555
20 เม.ย. 2554 0.0750 12 เม.ย. 2554 03 พ.ค. 2554