ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ : GUNKUL
เลขทะเบียนบริษัท : 0107552000146
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 1177 ชั้น 8 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2242-5800
เว็บไซต์ : www.gunkul.com
อีเมล์ : ir@gunkul.com
ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก : - ธุรกิจผลิต จัดหา และจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าในประเทศและต่างประเทศ
- ธุรกิจผลิต จัดหา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
- ธุรกิจการให้บริการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
ชนิดของหุ้นที่ออกจำหน่าย : หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน : 1,699,686,359.00 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว : 1,589,693,962.75 บาท
จำนวนหุ้น : 6,358,775,851 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 0.25 บาท