ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน่วย : บาท

  31 ธ.ค. 2559* 31 ธ.ค. 2558* 31 ธ.ค. 2557* 31 ธ.ค. 2556* 31 ธ.ค. 2555*
สินทรัพย์ 25,662,151,750.39 18,815,257,873.98 7,238,664,343.88 4,579,609,369.54 7,197,341,291.45
หนี้สิน 15,912,896,469.44 10,225,033,198.56 3,878,965,046.68 1,458,877,791.45 4,983,900,640.31
ส่วนของผู้ถือหุ้น 9,749,255,280.95 8,590,224,675.42 3,359,699,297.20 3,120,731,578.09 2,213,440,651.14
ทุนที่เรียกชำระแล้ว 1,589,693,962.75 1,283,245,216.00 879,990,265.00 659,999,929.00 439,999,984.00
รายได้รวม 3,366,833,901.11 4,590,691,752.26 3,061,552,738.36 2,855,718,799.84 4,763,886,359.16
กำไร/ขาดทุน 537,717,352.83 685,136,879.54 545,270,215.32 883,054,885.14 778,289,335.00
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%) 2.1 3.64 7.53 19.28 10.81
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) - 7.98 16.23 28.3 35.16
อัตรากำไรสุทธิ (%) 15.97 14.92 17.81 30.92 16.34

หมายเหตุ
* งบการเงินรวม