GUNKUL  |   ปรับปรุงเมื่อ: 15 พ.ย. 2562 16:36

3.04
บาท

เปลี่ยนแปลง / %-0.06 / -1.94%

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)12,520,200

ช่วงราคาระหว่างวัน3.04 - 3.10

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์2.54 - 3.38

ราคาเปิด - วันก่อนหน้า3.10 - 3.10

ต่ำสุด - สูงสุด3.04 - 3.10

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)3.04 / 2,140,500

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)3.06 / 20,000

วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

เครื่องคำนวณ การลงทุน
ราคาซื้อ (บาท)
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิชชั่น (%)
ค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น
หักภาษี (บาท)
ยกเว้นภาษี (บาท)

จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน
เงินปันผลขั้นต้น (บาท)