GUNKUL  |   ปรับปรุงเมื่อ: 10 เม.ย. 2563 16:40

2.48
บาท

เปลี่ยนแปลง / %+0.06 / 2.48%

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)18,641,500

ช่วงราคาระหว่างวัน2.42 - 2.52

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์1.85 - 3.28

ราคาเปิด - วันก่อนหน้า2.44 - 2.42

ต่ำสุด - สูงสุด2.42 - 2.52

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)2.48 / 2,949,400

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)2.50 / 838,300

วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

เครื่องคำนวณ การลงทุน
ราคาซื้อ (บาท)
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิชชั่น (%)
ค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น
หักภาษี (บาท)
ยกเว้นภาษี (บาท)

จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน
เงินปันผลขั้นต้น (บาท)