เครื่องคำนวณการลงทุน

GUNKUL  |   ปรับปรุงเมื่อ: 23 มิ.ย. 2560 15:26

4.16
บาท

เปลี่ยนแปลง / %-0.02 / -0.48%

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)3,046,300

ช่วงราคาระหว่างวัน4.16 - 4.20

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์4.02 - 6.60

ราคาเปิด - วันก่อนหน้า4.18 - 4.18

ต่ำสุด - สูงสุด4.16 - 4.20

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)4.16 / 5,817,700

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)4.18 / 2,271,800

วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

เครื่องคำนวณ การลงทุน
ราคาซื้อ (บาท)
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิชชั่น (%)
ค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น
หักภาษี (บาท)
ยกเว้นภาษี (บาท)

จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน
เงินปันผลขั้นต้น (บาท)