เครื่องคำนวณการลงทุน

GUNKUL  |   ปรับปรุงเมื่อ: 22 ก.พ. 2562 16:38

3.32
บาท

เปลี่ยนแปลง / %+0.08 / 2.47%

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)39,189,700

ช่วงราคาระหว่างวัน3.26 - 3.32

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์2.64 - 3.96

ราคาเปิด - วันก่อนหน้า3.28 - 3.24

ต่ำสุด - สูงสุด3.26 - 3.32

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)3.30 / 2,342,100

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)3.32 / 1,395,200

วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

เครื่องคำนวณ การลงทุน
ราคาซื้อ (บาท)
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิชชั่น (%)
ค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น
หักภาษี (บาท)
ยกเว้นภาษี (บาท)

จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน
เงินปันผลขั้นต้น (บาท)