เครื่องคำนวณการลงทุน

GUNKUL  |   ปรับปรุงเมื่อ: 20 เม.ย. 2561 16:35

3.16
บาท

เปลี่ยนแปลง / %+0.04 / 1.28%

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)13,124,500

ช่วงราคาระหว่างวัน3.08 - 3.16

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์2.64 - 5.45

ราคาเปิด - วันก่อนหน้า3.14 - 3.12

ต่ำสุด - สูงสุด3.08 - 3.16

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)3.16 / 80,700

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)3.18 / 495,600

วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

เครื่องคำนวณ การลงทุน
ราคาซื้อ (บาท)
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิชชั่น (%)
ค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น
หักภาษี (บาท)
ยกเว้นภาษี (บาท)

จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน
เงินปันผลขั้นต้น (บาท)