เครื่องคำนวณการลงทุน

GUNKUL  |   ปรับปรุงเมื่อ: 20 ต.ค. 2560 16:39

3.98
บาท

เปลี่ยนแปลง / %+0.02 / 0.51%

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)13,611,700

ช่วงราคาระหว่างวัน3.94 - 3.98

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์3.70 - 6.60

ราคาเปิด - วันก่อนหน้า3.94 - 3.96

ต่ำสุด - สูงสุด3.94 - 3.98

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)3.98 / 372,800

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)4.00 / 1,674,900

วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

เครื่องคำนวณ การลงทุน
ราคาซื้อ (บาท)
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิชชั่น (%)
ค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น
หักภาษี (บาท)
ยกเว้นภาษี (บาท)

จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน
เงินปันผลขั้นต้น (บาท)