GUNKUL  |   ปรับปรุงเมื่อ: 25 ก.ย. 2563 16:39

2.30
บาท

เปลี่ยนแปลง / %- / -%

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)15,569,000

ช่วงราคาระหว่างวัน2.28 - 2.36

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์1.85 - 3.22

ราคาเปิด - วันก่อนหน้า2.32 - 2.30

ต่ำสุด - สูงสุด2.28 - 2.36

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)2.30 / 1,546,800

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)2.32 / 654,500

วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

เครื่องคำนวณ การลงทุน
ราคาซื้อ (บาท)
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิชชั่น (%)
ค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น
หักภาษี (บาท)
ยกเว้นภาษี (บาท)

จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน
เงินปันผลขั้นต้น (บาท)