เครื่องคำนวณการลงทุน

GUNKUL  |   ปรับปรุงเมื่อ: 19 ม.ค. 2561 16:38

4.08
บาท

เปลี่ยนแปลง / %-0.04 / -0.97%

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)19,789,100

ช่วงราคาระหว่างวัน4.04 - 4.10

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์3.70 - 6.40

ราคาเปิด - วันก่อนหน้า4.10 - 4.12

ต่ำสุด - สูงสุด4.04 - 4.10

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)4.08 / 1,275,100

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)4.10 / 430,900

วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

เครื่องคำนวณ การลงทุน
ราคาซื้อ (บาท)
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิชชั่น (%)
ค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น
หักภาษี (บาท)
ยกเว้นภาษี (บาท)

จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน
เงินปันผลขั้นต้น (บาท)