GUNKUL  |   ปรับปรุงเมื่อ: 24 พ.ค. 2562 16:37

2.74
บาท

เปลี่ยนแปลง / %+0.02 / 0.74%

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)27,811,400

ช่วงราคาระหว่างวัน2.68 - 2.76

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์2.54 - 3.46

ราคาเปิด - วันก่อนหน้า2.74 - 2.72

ต่ำสุด - สูงสุด2.68 - 2.76

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)2.74 / 2,067,200

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)2.76 / 4,477,700

วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

เครื่องคำนวณ การลงทุน
ราคาซื้อ (บาท)
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิชชั่น (%)
ค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น
หักภาษี (บาท)
ยกเว้นภาษี (บาท)

จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน
เงินปันผลขั้นต้น (บาท)