เครื่องคำนวณการลงทุน

GUNKUL  |   ปรับปรุงเมื่อ: 16 ก.ค. 2561 16:36

2.92
บาท

เปลี่ยนแปลง / %+0.02 / 0.69%

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)4,248,800

ช่วงราคาระหว่างวัน2.86 - 2.92

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์2.64 - 4.34

ราคาเปิด - วันก่อนหน้า2.90 - 2.90

ต่ำสุด - สูงสุด2.86 - 2.92

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)2.86 / 190,900

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)2.92 / 640,300

วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

เครื่องคำนวณ การลงทุน
ราคาซื้อ (บาท)
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิชชั่น (%)
ค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น
หักภาษี (บาท)
ยกเว้นภาษี (บาท)

จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน
เงินปันผลขั้นต้น (บาท)