ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ปี 2561

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2561 ดาวน์โหลด
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2561 ดาวน์โหลด

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ปี 2560

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2560 ดาวน์โหลด
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2560 ดาวน์โหลด
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2560 ดาวน์โหลด

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ปี 2559

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2559 ดาวน์โหลด
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2559 ดาวน์โหลด
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2559 ดาวน์โหลด

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ปี 2558

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2558 ดาวน์โหลด
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2558 ดาวน์โหลด
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2558 ดาวน์โหลด

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ปี 2557

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2557 ดาวน์โหลด
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2557 ดาวน์โหลด
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2557 ดาวน์โหลด

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ปี 2556

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2556 ดาวน์โหลด