News

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ร่วมทำแผนธุรกิจปี 2555-2557

Backธันวาคม 01, 2554

เมื่อวันเสาร์ และวันอาทิตย์ 26-27 พฤศจิกายน 2554 คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร, คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ กรรมการผู้จัดการ และทีมผู้บริหาร ร่วมทำกิจกรรมสัมพันธ์ "กระบวนการสร้างและพัฒนาทีมงาน" โดยมีวิทยากรคนเก่ง อ.พรวรินทร์ นุตราวงศ์ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ " ฉันเชื่อว่าถ้าใจคุณลุกขึ้นสู้... คุณก็จะสู้....ได้ " ร่วมเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ความมุ่งมั่น และพลังให้กับทีมงานผู้บริหารในการ "จัดทำแผนธุรกิจ 2554 - 2556 " เพื่อตอกย้ำวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทกันกุล "เป็นผู้นำด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังานทดแทน รวมถึงการผลิตและจัดหาอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า ที่ตรงตามความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และผู้มีส่วนร่วมอย่างสูงสุด"