News

GUNKUL จ่ายปันผลเป็นหุ้น 10:1 และเงินสด 0.10 บาทต่อหุ้น จ่าย 9 พ.ค.

Backมีนาคม 02, 2555

บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2554 เป็นหุ้นปันผลและเงินสด โดยอัตราการจ่ายหุ้นปันผล (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล) 10:1 และอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.10 บาท/หุ้น อัตราการจ่ายปันผลรวมจึงเท่ากับ 0.20 บาท/หุ้น

ทั้งนี้ฯจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 20 เมษายน 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 23 เมษายน 2555 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) คือวันที่ 18 เมษายน 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2555

การที่ GUNKUL เลือกจ่ายปันผลประจำปี 2554 เป็นหุ้นปันผลและเงินสด เนื่องจาก GUNKUL เล็งเห็นว่า บริษัทฯ มีศักยภาพในการสร้างระดับอัตราการเติบโตของกำไรที่สามารถแข่งขันได้ในอนาคต จากการบริษัทฯ มีศักยภาพในการเติบโตสูงในตลาดพลังงานทดแทนที่บูมไม่หยุด หลังจากต้นทุนลด ประกอบกับรัฐบาลให้การสนับสนุน และมีความเสี่ยงต่ำ ถึงแม้ว่าธุรกิจพลังงานทดแทนจะต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง แต่สามารถสร้างอัตราผลตอบแทนที่ดึงดูดและมั่นคง ในระดับความเสี่ยงที่ต่ำ ดังนั้น การที่บริษัทฯ เลือกจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นควบคู่กับเงินสดนั้น ผู้ถือหุ้นยังคงได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปเงินสด พร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ร่วมลงทุน และเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ในการบุกเบิกตลาดพลังงานทดแทนที่ทิศทางการเติบโตสูง

นอกจากนี้ การจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลของบริษัทฯ ยังช่วยเพิ่มสภาพคล่องสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ให้มากขึ้น โดยไม่มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) โดยหากใช้วิธีการเพิ่มทุนก็จะเป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะต้องนำเงินสดมาซื้อหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้น ถึงแม้ว่าการออกหุ้นเพิ่มทุนจะมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ (Price Dilution) ที่อาจลดลงเป็นผลจากจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นใหม่นี้ คือหุ้นปันผลที่ได้มอบให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งจำนวน ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นเป็นการตอบแทนผลกระทบที่อาจเกิดจากราคาหุ้นของบริษัทฯ ที่อาจลดลง อย่างไรก็ดี การเติบโตของกำไรในอัตราสูงของบริษัทฯ ในอนาคตนั้น ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ อาจจะเกิดน้อย ซึ่งหมายถึงผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับจะเพิ่มขึ้นด้วย

จากอัตราการจ่ายหุ้นปันผล 10:1 และอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.10 บาท/หุ้น ผู้ถือหุ้นมีภาระภาษีเงินปันผลเท่ากับ 0.020 บาท/หุ้น จะเห็นได้ว่าอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสดมากเพียงพอกับภาระภาษีของผู้ถือหุ้นที่ต้องหัก ณ ที่จ่าย

ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า บริษัทฯ จะสามารถสร้างอัตราผลตอบแทนในอนาคตให้เป็นที่น่าพึ่งพอใจแก่ผู้ถือหุ้น หุ้นปันผลของบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นช่องทางหนึ่งให้ผู้ถือหุ้นร่วมลงทุน และเติบโตไปพร้อมกับบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง ในการบุกเบิกตลาดพลังงานทดแทน