News

กรรมการผู้จัดการ มอบน้ำและเครื่องดื่ม สนับสนุนกิจกรรมการทำความสะอาดชุมชน

Backสิงหาคม 09, 2555

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฏาคม 2555 ที่ผ่านมา คุณโศภาชา ดำรงปิยวุฒิ์ กรรมการผู้จัดการ และ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้สนับสนุนช่วยเหลือเพื่อร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ให้กับชุมชนโดยรอบบริษัทฯ โดยได้ทำพิธี มอบน้ำและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในโครงการ 5 ส สร้างชุมชน สะอาด สดใส ปลอดภัย น่าอยู่ ทำให้ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และ ปลอดภัย ให้กับชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม เพื่อใช้ในกิจกรรมการทำความสะอาดชุมชนวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฏาคม 2555