News

คุณกัลกุลฯ เข้ารับรางวัลระฆังทอง สาขาพัฒนาองค์กรดีเด่น

Backสิงหาคม 10, 2555

คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มกันกุล เข้ารับประกาศเกียรติคุณรางวัลระฆังทอง จาก สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และรับโล่ห์ระฆังทอง จาก ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี โดยงานนี้จัดโดย สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ณ กรมประชาสัมพันธ์