News

งานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม (แคสามเสน) ประจำปี 2556

Backเมษายน 19, 2556

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556 ผู้บริหารระดับสูงของ GUNKUL ได้เดินทางไปถวายปัจจัยเงินสนับสนุนกิจกรรมงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เทิดพระเกียรติเนื่องในวันพระราชสมภพ 2 เมษายน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ 58 พรรษา ณ วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม ( แคสามเสน ) ซึ่งกิจกรรมงานบรรพชาสามเณรเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เข้าบรรพชา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีการฝึกอบรมกิริยามารยาททางกายวาจาให้เรียบร้อยดีงาม พร้อมทั้งอบรมจิตใจให้รู้จักรับผิดชอบ ชั่ว ดี บาป คุณ โทษ อีกทั้งได้ศึกษาหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน โดยกำหนดการอบรมตั้งแต่ 7 เมษายน - 21 เมษายน 2556