ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553


01 เม.ย. 2563

แจ้งการเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และมาตรการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (แก้ไข Template)

01 เม.ย. 2563

การจ่ายเงินสดปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แก้ไขครั้งที่ 3 - สถานที่ประชุม)

01 เม.ย. 2563

แจ้งการเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และมาตรการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

25 มี.ค. 2563

แจ้งเลื่อนวันหยุดประจำปี 2563 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

23 มี.ค. 2563

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

23 มี.ค. 2563

การจ่ายเงินสดปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แก้ไขครั้งที่ 2)

20 มี.ค. 2563

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

18 มี.ค. 2563

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน ครั้งที่ 2 (แก้ไขครั้งที่ 1)

17 มี.ค. 2563

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน ครั้งที่ 2

26 ก.พ. 2563

การจ่ายเงินสดปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แก้ไขครั้งที่ 1)

26 ก.พ. 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

26 ก.พ. 2563

การจ่ายเงินสดปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

25 ก.พ. 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562

25 ก.พ. 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

25 ก.พ. 2563

งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)