ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553


25 มิ.ย. 2562

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2562

22 พ.ค. 2562

แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายปันผล ในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และจ่ายปันผล (เพิ่มเติม)

14 พ.ค. 2562

หุ้นเพิ่มทุนของ GUNKUL เริ่มซื้อขายวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

13 พ.ค. 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

13 พ.ค. 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562

10 พ.ค. 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

10 พ.ค. 2562

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)

08 พ.ค. 2562

แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)

02 พ.ค. 2562

แจ้งวันหยุดประจำปี 2562 (เพิ่มเติม)

19 เม.ย. 2562

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

10 เม.ย. 2562

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และรายงานประจำปี 2561 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม บนเว็บไซต์ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

10 เม.ย. 2562

การจ่ายหุ้นปันผลและเงินสดปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (แก้ไขครั้งที่ 2)

01 เม.ย. 2562

การเปิดจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ คิมิตสึ

21 มี.ค. 2562

การเผยแพร่รายงานประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

18 มี.ค. 2562

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)