ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553


25 ก.พ. 2564

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

24 ก.พ. 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563

24 ก.พ. 2564

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

24 ก.พ. 2564

งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)

24 ก.พ. 2564

การจ่ายเงินสดปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

04 ม.ค. 2564

การเปิดจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศมาเลเซีย

04 ม.ค. 2564

สารสนเทศการจำหน่ายไปซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Iwakuni ประเทศญี่ปุ่น

28 ธ.ค. 2563

แจ้งวันหยุดประจำปี 2564 (แก้ไขครั้งที่ 1)

28 ธ.ค. 2563

การเปิดจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Phong Dien II

14 ธ.ค. 2563

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

14 ธ.ค. 2563

สารสนเทศการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Tan Chau ในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ขนาด 50 MW

30 พ.ย. 2563

สารสนเทศการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Phong Dien II ในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ขนาด 50 MW

17 พ.ย. 2563

แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

13 พ.ย. 2563

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

13 พ.ย. 2563

แจ้งวันหยุดประจำปี 2564