ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553


13 ก.พ. 2563

แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

06 ก.พ. 2563

สารสนเทศการลงทุนในโครงการ Tri Viet 1 Solar Power Plant และ โครงการ Bach Khoa A Chau 1 Solar Power Plant ในประเทศเวียดนาม

06 ม.ค. 2563

การได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มร้อยละ 33 ของทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ใน บริษัท อินฟินิท อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

11 พ.ย. 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562

11 พ.ย. 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

11 พ.ย. 2562

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)

08 พ.ย. 2562

แจ้งวันหยุดประจำปี 2563

08 พ.ย. 2562

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

06 พ.ย. 2562

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก

14 ส.ค. 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562

13 ส.ค. 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

13 ส.ค. 2562

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)

13 ส.ค. 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) (แก้ไข)

13 ส.ค. 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

13 ส.ค. 2562

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)