ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553


30 พ.ย. 2563

สารสนเทศการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Phong Dien II ในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ขนาด 50 MW

17 พ.ย. 2563

แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

13 พ.ย. 2563

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

13 พ.ย. 2563

แจ้งวันหยุดประจำปี 2564

12 พ.ย. 2563

การเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงในเรื่องการเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

12 พ.ย. 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563

12 พ.ย. 2563

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

12 พ.ย. 2563

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)

02 ต.ค. 2563

แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

02 ต.ค. 2563

แจ้งวันที่เสร็จสิ้นการซื้อหุ้นคืนโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) ครั้งที่ 2 (แก้ไขครั้งที่ 1)

01 ต.ค. 2563

แจ้งวันที่เสร็จสิ้นการซื้อหุ้นคืนโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) ครั้งที่ 2

21 ก.ย. 2563

สารสนเทศการขายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Utsunomiya ประเทศญี่ปุ่น

13 ส.ค. 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563

13 ส.ค. 2563

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

13 ส.ค. 2563

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)