ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553


21 ธ.ค. 2554

เชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

13 ธ.ค. 2554

แจ้งวันหยุดประจำปี 2555

06 ธ.ค. 2554

ชี้แจงการลงนามบันทึกตกลงความเข้าใจกับกระทรวงพลังงานของสหภาพพม่า

14 พ.ย. 2554

ชี้แจงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงานจากงวดเดียวกันกับปีก่อนเกินร้อยละ 20

14 พ.ย. 2554

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

14 พ.ย. 2554

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2554

27 ต.ค. 2554

แจ้งผลกระทบจากภาวะอุทกภัยและวันหยุดพิเศษของบริษัท

25 ต.ค. 2554

แจ้งข้อสารสนเทศจากกรณีวิกฤตน้ำท่วม

14 ต.ค. 2554

แจ้งข้อสารสนเทศกรณีผลกระทบจากวิกฤตน้ำท่วม

05 ก.ย. 2554

แจ้งการลงนามหนังสือแสดงเจตน์จำนงว่าจ้างจาก บริษัท ซี.เค.แอนด์ ซัน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

09 ส.ค. 2554

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

09 ส.ค. 2554

ชี้แจงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงผลดำเนินงานจากงวดเดียวกันกับปีก่อนเกินร้อยละ 20

08 ส.ค. 2554

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2554

26 ก.ค. 2554

รายงานผลการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มทุน (IPO) สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554

19 ก.ค. 2554

ชี้แจงประเด็นและความคืบหน้าของบริษัทที่มีนัยสำคัญในหนังสือพิมพ์