ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553


12 พ.ย. 2555

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2555

12 พ.ย. 2555

ชี้แจงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงผลดำเนินงานจากงวดเดียวกันกับปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20

12 พ.ย. 2555

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

12 พ.ย. 2555

แจ้งแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และ เปลี่ยนชื่อ "คณะกรรมการตรวจสอบ" เป็น "คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ"

05 พ.ย. 2555

แจ้งวันหยุดประจำปี 2556

29 ต.ค. 2555

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

27 ก.ย. 2555

แจ้งรายการซื้อที่ดินซึ่งกรรมการบริษัทถือกรรมสิทธิ์ร่วม

08 ส.ค. 2555

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

08 ส.ค. 2555

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2555

08 ส.ค. 2555

ชี้แจงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงผลดำเนินงานจากงวดเดียวกันกับปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20

16 พ.ค. 2555

ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด

10 พ.ค. 2555

ชี้แจงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงานจากงวดเดียวกันกับปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20 (แก้ไขครั้งที 1)

10 พ.ค. 2555

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) (แก้ไขความเห็นของผู้สอบ)

10 พ.ค. 2555

ชี้แจงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงานจากงวดเดียวกันกับปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20

10 พ.ค. 2555

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)