ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553


25 ธ.ค. 2558

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่อง PP และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 (แก้ไขครั้งที่ 3)

18 ธ.ค. 2558

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ GUNKUL-W ครั้งที่ 1

11 ธ.ค. 2558

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

11 ธ.ค. 2558

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

08 ธ.ค. 2558

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องการออกหุ้น PP และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 (แก้ไขครั้งที่ 2 และแก้ไข Template)

04 ธ.ค. 2558

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่อง PP และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 (แก้ไข)

04 ธ.ค. 2558

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

27 พ.ย. 2558

การเปิดจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของ บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GUNKUL

16 พ.ย. 2558

สารสนเทศการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญใน บริษัท กันกุล แอลอีดี ไลท์ติ้ง จำกัด

13 พ.ย. 2558

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2558

13 พ.ย. 2558

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

13 พ.ย. 2558

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558

16 ต.ค. 2558

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

15 ต.ค. 2558

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2558

12 ต.ค. 2558

ชี้แจงการขายหุ้นโดยบริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด