ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553


15 ธ.ค. 2559

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ GUNKUL-W ครั้งที่ 5 (แก้ไขปรับเอกสารแนบ)

14 ธ.ค. 2559

การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ทางเว็บไซต์ของบริษัท

14 ธ.ค. 2559

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ GUNKUL-W ครั้งที่ 5

29 พ.ย. 2559

แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559

18 พ.ย. 2559

ความคืบหน้าการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท บีเอ็มพี โซล่าร์ จำกัด

17 พ.ย. 2559

การเปิดจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของ บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GUNKUL

14 พ.ย. 2559

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ทางเว็บไซต์ของบริษัท

14 พ.ย. 2559

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โครงการโรงไฟฟ้า Iwakuni ประเทศญี่ปุ่น

10 พ.ย. 2559

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559 (แก้ไข Template)

10 พ.ย. 2559

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 31 ต.ค. 2559

09 พ.ย. 2559

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

09 พ.ย. 2559

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

09 พ.ย. 2559

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559

02 พ.ย. 2559

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อลงทุนในโรงไฟฟ้า แต่งตั้งIFAการออกหุ้นกู้ และกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่2/2559(แก้ไขครั้งที่1)

13 ต.ค. 2559

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฯ แต่งตั้ง IFA การออกหุ้นกู้ และกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559