ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553


28 พ.ย. 2560

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

10 พ.ย. 2560

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560

10 พ.ย. 2560

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)(แก้ไขความเห็นผู้สอบ)

09 พ.ย. 2560

ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560

09 พ.ย. 2560

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

09 พ.ย. 2560

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)

30 ต.ค. 2560

แจ้งวันหยุดประจำปี 2561

25 ต.ค. 2560

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

05 ต.ค. 2560

หุ้นเพิ่มทุนของ GUNKUL เริ่มซื้อขายวันที่ 6 ตุลาคม 2560

04 ต.ค. 2560

แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) (แก้ไขครั้งที่2)

04 ต.ค. 2560

แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) (แก้ไขครั้งที่1)

03 ต.ค. 2560

แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)

31 ส.ค. 2560

4 กันยายน 2560 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ GUNKUL-W

25 ส.ค. 2560

การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ GUNKUL-W

21 ส.ค. 2560

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8 ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 "GUNKUL-W" (การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)(แก้ไข Template)