ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553


28 พ.ย. 2561

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

13 พ.ย. 2561

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561

12 พ.ย. 2561

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

12 พ.ย. 2561

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)

01 พ.ย. 2561

การเปิดจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เซนได โอคุระ

25 ต.ค. 2561

แจ้งวันที่เสร็จสิ้นการซื้อหุ้นคืนโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน (Treasury Stock)

25 ต.ค. 2561

แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน

17 ต.ค. 2561

แจ้งวันหยุดประจำปี 2561 (แก้ไขครั้งที่ 1)

25 ก.ย. 2561

แจ้งวันหยุดประจำปี 2562

18 ก.ย. 2561

ชี้แจงข่าวกรณี "โครงการโรงไฟฟ้าสราญลมวินด์ฟาร์มของ บริษัท กรีโนเวชั่น เพาเวอร์ จำกัด"

10 ส.ค. 2561

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

10 ส.ค. 2561

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)

03 ก.ค. 2561

แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน (แก้ไขครั้งที่ 1)

03 ก.ค. 2561

แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน

29 มิ.ย. 2561

แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน