การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 : รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 : รายงานประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 : นโยบายการจ่ายปันผลและหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลประจำปี 2560 จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 : การจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลประจำปี 2560 จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 : ข้อมูลการปรับสิทธิครั้งที่ 2 สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (GUNKUL-W) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 : ข้อมูลการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลได้ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7 : ข้อมูลการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (GUNKUL-W) และการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 8 : รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 9 : รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 10 : รายนามและประวัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและรายละเอียดค่าตอบแทนประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 11 : รายละเอียดการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้อีกจำนวน 3,000,000,000.00 บาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 6,000,000,000.00 บาท รวมเป็นวงเงิน32ใหม่ไม่เกิน 329,000,000,000.00 บาท อายุไม่เกิน 7 ปี ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 12 : ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 13 : คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 14 : แบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 15 : ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 16 : แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบหนังสือ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 17 : แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม ดาวน์โหลด