การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เอกสาร ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
แบบ ก : แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
แบบ ข : แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการปี 2561 ดาวน์โหลด